دوشنبه, خرداد ۷, ۱۴۰۳
بومگردیگردشگری پایدارگردشگری خلاقگردشگری نویننوآوری

هتل کپسولی؛ ترکیبی از خلاقیت و توسعه پایدار گردشگری

 

کاربرد لوله های بتنی بزرگ برای ساخت هتلها و هاستل هاى کپسولى در اروپا و بخصوص ژاپن؛ ایده‌ایی قابل اجرا و آسان در ایران

 ?نویسنده: اشکان بروج

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.