دستمزد راهنمایان گردشگری در سال ۱۳۹۷

مصوبه کانون سراسری راهنمایان گردشگری ایران برای تعیین دستمزد روزانه راهنمایان گردشگری

 

دستمزد راهنمایان گردشگری در سال 97
دستمزد راهنمایان گردشگری در سال ۹۷
دستمزد راهنمایان گردشگری در سال 97
دستمزد راهنمایان گردشگری در سال ۹۷

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *