میراث ثبت جهانی ایران در یونسکو

شاید درباره آثار ثبت شده ایران دریونسکویا درباره میراث جهانی ایران یا آثار ثبت شده میراث جهانی ایران چیزی شنیده

Read more

اینفوگرافیک میراث جهانی ایران

۲۲ اثر تاریخی ایران که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیدند؛ اولی چغازنبیل و آخری یزد! ?منبع: خبرگذاری

Read more