گردشگری دیجیتال و تحولات گردشگری الکترونیک

فایل زیر ارایه مربوط به کلاس و کارگاه گردشگری الکترونیک و دیجیتالیسم سفر هست. برای مشاهده فایل، رمز به حاضرین

Read more

اینفوگرافی: عوامل تأثیرگذار بر خرید از وب‌سایت‌های سفر و گردشگری

همیشه در حوزه گردشگری آنلاین ایران چند موضوع ابهام برانگیز بود:  سوالاتی مانند رفتار مشتری در چگونگی اعتماد به آژانس

Read more